Máy móc được sử dụng trong Fujita Việt Nam 
 

Tên máy tiếng Việt Số lượng máy
Máy đo 2D 1 pcs
Máy đo độ tròn RONCOM 2 pcs
Máy đo độ cứng HRB, HRC 3 pcs
Máy chụp cấu trúc  4 pcs
Máy kiểm tra độ nhám bề mặt và biên dạng  5 pcs
Máy đo độ cứng HV  6 pcs
Máy INDEX 7 pcs
Máy đo 2D

Máy đo 2D

Máy đo độ tròn RONCOM

Máy đo độ tròn RONCOM

Máy đo độ cứng HRB, HRC

Máy đo độ cứng HRB, HRC

Máy chụp cấu trúc

Máy chụp cấu trúc

Máy kiểm tra độ nhám bề mặt và biên dạng

Máy kiểm tra độ nhám bề mặt và biên dạng

Máy đo độ cứng HV

Máy đo độ cứng HV

Máy INDEX

Máy INDEX